MTÜ Muhumaalammas registrikood 80311091, aadress Muhu vald, Kallaste küla, Vanaelu talu (edaspidi “Villavahetus”) haldab kuulutuste portaali www.villavahetus.ee (edaspidi „Portaal“), mis võimaldab Portaali kasutajatel osta ja müüa kohalikku Eesti villa ja villatooteid.

„Kasutaja“ või „teie“ tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes on registreerinud ennast Portaali kasutajaks või kasutab Portaali ilma eraldi kasutajakonto loomiseta. Kasutajatingimused kehtivad nii registreeritud kasutajatele, kui ka isikutele, kes kasutavad Portaali kasutajakontot omamata. Kasutajatingimustega nõustumisel ja/või Portaali kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on kasutajatingimused tähelepanelikult läbi lugenud ning nõustub sellega, et kasutajatingimused on teile siduvad. Kasutajatingimustega nõustumisel, muutuvad need teie ja Villavahetuse vahel sõlmitud siduvaks lepinguks („Leping“), mis reguleerib Portaali teenuse osutamist.

  1. PORTAALI TEENUS

     1.1. Villavahetus pakub Portaali Kasutajatele teenust, mis võimaldab avaldada Portaalis esemete ja teenuste müügi- ja ostukuulutusi, sirvida Portaalis avaldatud kuulutusi ning kasutada muid Portaalis pakutavaid lisateenuseid. Üldreegli kohaselt lähtutakse Portaalis kuulutuste kuvamisel ajalisest järjestusest, s.t. ajaliselt hilisem kuulutus saab järjekoha ajaliselt varem esitatud kuulutuse ees. Portaalis avaldatud kuulutuse muutmisel või täiendamisel Kasutaja poolt saab kuulutus uue järjekoha vastavalt muutmise ja/või täiendamise päevale.    

     1.2. Kuulutuse avaldamiseks peab Kasutaja looma Portaalis kasutajakonto.

     1.3. Portaalis on võimalik avaldada nii era- kui ka ärikuulutusi. Erakuulutuseks loetakse eraisiku poolt üles laetud kuulutust, milles müüakse ühte objekti ja mille eesmärgiks ei ole pideva tulu saamine. Ärikuulutuseks loetakse eraisiku või ettevõtte kuulutust, mille eesmärgiks on pideva tulu teenimine. 

     1.4. Portaalis avaldatud kuulutus on aktiivne 30 – 365 kalendripäeva arvates selle avaldamisest vastavalt valitud paketi tingimustele.

    1.5. Portaalis müügiks või ostuks kuulutatud materjali või toodete müügi jmt lepingute sõlmimine toimub Portaaliväliselt. Kasutajad sõlmivad lepingu omavahel ning vastutavad lepingu nõuetekohase täitmise eest. Villavahetus ei ole Kasutajate vahel sõlmitava lepingu pooleks ega võta sellega seoses ostja ega müüja ees kohustusi. Muuhulgas ei ole Villavahetus müügi- või ostukuulutuse avaldanud Kasutaja agent, maakler, esindaja ega komisjonär.

     1.6. Portaali vahendusel pakub Villavahetus üksnes ostu- ja müügikuulutuste avaldamise platvormi ning seetõttu ei vastuta Villavahetus Portaalis müüdavate materjalide ja toodete omaduste ja kvaliteedi eest, kuulutuses esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest ega Portaali Kasutajate käitumise eest.

  1. KUULUTUSELE ESITATAVAD NÕUDED

     2.1. Kasutaja poolt üles laetud kuulutus ja Kasutaja tegevus peab vastama käesoleva Lepingu punktides 2 ja 3 sätestatud nõuetele. Villavahetusel on õigus kustutada nõuetele mittevastav kuulutus. Kustutamise asemel on Villavahetusel vastavalt oma vabale äranägemisele õigus (kuid mitte kohustus) kuulutust muuta.

     2.2. Portaalis avaldatud kuulutuse pealkiri peab kirjeldama materjali või toodet. Materjali või toodete täpsem kirjeldus tuleb esitada kuulutuse tekstiosas. 

     2.3. Kuulutuse lisamisel tuleb kuulutus liigitada rubriigi alla, mis kirjeldab kuulutuses esitatud materjali või toodetet  kõige paremini. Kui kuulutus on liigitatud valesti, siis on Villavahetusel õigus kuulutust ümber liigitada või kustutada.

     2.4. Avaldatud kuulutuse muutmisel või uuendamisel ei ole lubatud vahetada välja kuulutuse objekti (s.o. eset või teenust).

     2.5. Kasutajal on keelatud avaldada kuulutuses ebatäpset või eksitavat informatsiooni ning valeandmeid müügi- või ostuobjekti kohta. Muuhulgas ei tohi avaldatav kuulutus ning selle juurde kuuluvad pildid või videod olla sisult solvavad, ähvardavad, laimavad, pahatahtlikud, õhutada füüsilisele või psühholoogilisele vägivallale ega toetada õigusvastaseid tegevusi.

      2.6. Kui kuulutust ei avaldata põhjusel, et kuulutus ei vasta käesolevas punktis esitatud nõuetele, siis ei tagastata Kasutajale kuulutuse avaldamise eest makstud tasu. Nimetatud juhul võimaldab Villavahetus Kasutajal avaldada uue kuulutuse ilma täiendava tasu maksmiseta.

     2.7. Kuulutuse nõuetele vastavusest sõltumata, võib Villavahetus Portaalis kuulutuse kustutada kui materjal või toode ei vasta alljärgnevatele nõuetele:

     2.7.1. Materjal peab olema eestimaist päritolu; 

        2.7.2. Toodete valmistamisel peab olema kasutatud eestimaist materjali; 

        2.7.3. Tooted peavad olema seotud kohaliku lambakasvatuse saadustega.    

     2.8. Kasutaja võib avaldada Portaalis kuulutusi üksnes selliste materjalide ja toodete kohta, mille müümiseks on Kasutajal õigus ja võimalus. Põhjendatud kahtluse olemasolul on Villavahetusel õigus kustutada sellele nõudele mittevastavad kuulutused.

     2.9. Portaali mis tahes autoriõigustega kaitstud teoste (sh piltide, videote) üles laadimisel, annab Kasutaja Villavahetusele tasuta lihtlitsentsi selliste teoste varaliste õiguste kasutamiseks, sh õiguse teoseid igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist Portaalis, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Villavahetusel on õigus esitatud informatsiooni, struktuuri või sisu igal ajal asendada, täiustada, kustutada või muul viisil muuta vastavalt oma äranägemisele. Informatsiooni või materjalide üles laadimisega Portaali kinnitab Kasutaja, et kõik vastava sisuga seotud õigused, sealhulgas autoriõigused, kuuluvad talle ja tal on kõik vajalikud õigused materjalide avaldamiseks Portaalis.

  1. KASUTAJA KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

     3.1. Käesoleva Lepinguga nõustumisel antakse teile Portaali kasutamiseks piiratud lihtlitsents käesolevas Lepingus kirjeldatud alustel. Te mõistate ja nõustute, et Portaali omand ja opereerimisõigus kuulub üksnes Villavahetusele. Nõustute, et Portaali kasutamine ei anna teile omandiõigust mis tahes Portaali sisu suhtes.

     3.2. Kasutaja on kohustatud

        3.2.1. Esitama Portaalis registreerimisel täielikke ja tõeseid andmeid;

        3.2.2. Järgima Portaali kasutamisel käesolevast lepingust tulenevaid tingimusi. Muuhulgas saab Kasutaja aru, et Villavahetusel on õigus igal ajal jälgida Portaalis toimuvaid tegevusi, sh jälgida Kasutajate toiminguid ning kasutada kõiki seaduslikke vahendeid Lepingu rikkumise tuvastamiseks; 

        3.2.3. Tagama, et Portaali kasutamisel esitatud andmed (s.o. materjali või toodete  kirjeldus, fotod, videod) ei oleks väärad, eksitavad või ebatäpsed, ei rikuks kolmandate isikute õigusi (sh intellektuaalsed õigused) ning ei oleks vastuolus kehtiva õigusega ja heade kommetega;

        3.2.4. Maksma kuulutuse avaldamise eest Villavahetusele tasu vastavalt hinnakirjale. Hinnakiri on leitav siin.;

         3.2.5. Veenduma, et tema poolt Portaalis müügiks esitatud materjalid ja tooted on seadusega lubatud ja eestimaist päritolu.

        3.2.6. Tagama, et tema poolt Portaali üles laetud fotod, failid või mis tahes muud programmid ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Portaali normaalset kasutamist ja/või mis võivad Portaali kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse, segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.;

     3.3. Kasutajal on keelatud

       3.3.1. Kasutada Portaali pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;

        3.3.2. Keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;

        3.3.3. Ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;

        3.3.4. Saata rämpsposti;

        3.3.5. Kasutada Portaali ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil;

        3.3.6. Üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Portaali funktsionaalsust või toimimist;

        3.3.7. Moodustada andmebaase või nimekirju Portaali kasutajatest ükskõik millisel eesmärgil;

        3.3.8. Kasutada Portaali, kui Kasutaja ei ole võimeline sõlmima õiguslikult siduvaid lepinguid (nt olete alla 18-aastane).

  1. TASU

     4.1. Sõltuvalt avaldatud kuulutuse liigist ja hulgast võidakse nõuda Kasutajalt kuulutuse avaldamise eest tasu vastavalt hinnakirjale.

     4.2. Portaalis kuulutusi avaldaval Kasutajal on võimalik valida erinevate pakettide vahel, millele kohaldatakse erinevat tasu. Iga konkreetse paketi kirjeldus ja info kohalduva tasu kohta leiate siit: https://www.villavahetus.ee/hinnakiri.

     4.3. Tasu teenuse eest tasutakse pangaülekandega läbi pangalingi. 

     4.4. Jätame endale õiguse muuta tasu suurust objektiivsel põhjusel, nt kui muutuvad maksumäärad, teenustasud, hooldustasud, jne. 

  1. VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE

     5.1. Portaaliga seoses või selle kaudu kättesaadavaks tehtud sisu, teenus või funktsioonid pakutakse põhimõttel „nagu on“ ja „nagu saadaval“, ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. Villavahetus ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kuivõrd see on kohaldatava õiguse alusel võimalik.

     5.2. Villavahetus ei taga ega garanteeri, et Portaal ühildub mis tahes teie poolt kasutatava riist- ja tarkvaraga, on alati kättesaadav või mõnel konkreetsel ajahetkel kättesaadav, toimib igal ajal katkestusteta, on turvaline või vaba vigadest, vastab teie mistahes vajadustele või on vaba viirustest, häiretest, kaitstud häkkimiste ja muu turvalisust vähendava sissetungimise eest.

     5.3. Villavahetus ei vastuta muu hulgas, ent mitte üksnes, järgmiste asjaolude eest:

        5.3.1. Portaali või seal pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

        5.3.2. Mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaalile või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada,

        5.3.3. Mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

        5.3.4. Mis tahes sisselogimismandaadi avalikustamine, kaotsiminek või lubamatu kasutamine, põhjusel, et te pole säilitanud oma mandaadi konfidentsiaalsust;

        5.3.5. Portaali poole pöördumiseks kasutatavate tehniliste vahendite ühildamatus. 

     5.4. Villavahetus ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille te olete kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

     5.5. Te nõustute hüvitama meile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt teie poolt toime pandud Lepingu või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

     5.6. Villavahetus ei vastuta Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni ja kuulutuste tõele vastavuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta Villavahetus kuulutuses esitatud eseme/teenuse kvaliteedi või kvantiteedi eest. 

  1. TÄHTAEG, KASUTUSÕIGUSE PEATAMINE, LEPINGU LÕPPEMINE

     6.1. Käesolev Leping kehtib tähtajatult.

     6.2. Villavahetusel on õigus piirata või peatada Kasutaja ligipääsu Portaalile. Ligipääsu peatamise või piiramise korral kohustub Villavahetus põhjendama kirjalikult Kasutajale Portaali kasutamise peatamise või piiramise põhjuseid enne selle jõustumist. Juhul, kui Villavahetus tühistab Kasutaja Portaali kasutusõiguse, siis esitab Villavahetus Kasutajale 30 päeva enne kasutusõiguse lõppemist kirjalikult kasutusõiguse lõpetamise põhjenduse. Villavahetus ei kohustu Portaalile ligipääsu lõpetamisel eelnimetatud tähtaega järgima, kui:

        6.2.1. Villavahetusele kohaldub õiguslikult siduv kohustus, mis nõuab, et ta lõpetaks Portaali vahendusel teenuse pakkumise või ta tugineb kasutusõiguse lõpetamisel seadusele;

        6.2.2. Kasutaja on korduvalt rikkunud Lepingut.

     6.3. Villavahetus kui ka Kasutajal on õigus Leping korraliselt lõpetada, edastades teisele poolele sellekohase teate. Sellisel juhul kustutab Villavahetus Kasutaja kasutajakonto ning aktiivsed müügi- ja ostukuulutused (nende olemasolul). Lepingu lõpetamisel ei kuulu kuulutuse avaldamise eest ette tasutud tasud tagastamisele. 

     6.4. Villavahetusel on õigus Leping erakorraliselt lõpetada, edastades teile sellekohase teate, kui te olete Lepingut oluliselt rikkunud või pole kõrvaldanud mis tahes Lepingu rikkumist 10 päeva jooksul pärast seda, kui olete saanud meilt vastava teate.

  1. MITMESUGUST

     7.1. Villavahetus jätab endale õiguse käesolevas Lepingus sätestatud tingimusi igal ajal muuta või täiendada, teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt 15 päeva enne muudatuste jõustumist Portaali vahendusel. Kasutajal on õigus 15 päeva jooksul alates muudatuse kohta teate saamisest lepinguline suhe üles öelda, kui ta ei ole nõus tingimuste muutmisega. Kui Kasutaja ei avalda selle aja jooksul taasesitatavas vormis tahet Leping lõpetada, loetakse muudatused jõustunuks.

     7.2. Asjaolu, et Villavahetus ei nõua mis tahes sätte täitmist või ei kasuta mõnda oma Lepingust tulenevat õigust, ei tähenda, et loobuksime edaspidi selle sätte täitmise nõudmisest või õiguse kasutamisest.

     7.3. Käesolevale Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

     7.4. Kasutajal on õigus esitada Villavahetusele kaebus, kui:

        7.4.1. Kasutajal on alust arvata, et Villavahetus rikub temale õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning rikkumine mõjutab otseselt kaebaja õigusi;

        7.4.2. Portaali kasutamisel esinevad tehnoloogilised probleemid ning need probleemid mõjutavad kaebuse esitajat;

        7.4.3. Villavahetus on piiranud põhjendamatult Kasutaja õigusi või käitunud Kasutaja suhtes muul viisil ebaõiglaselt.

     7.5. Kasutaja saab esitada kaebuse saates kiri e-mailile: info@villavahetus.ee. Kaebuses peab olema märgitud kaebaja nimi, e-posti aadress ning kaebuse sisu. Villavahetus vaatab kaebuse läbi 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest ning teatab seejärel kaebajale kaebuse menetlemise protsessi tulemustest. 

     7.6. Portaali kasutamisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni, ODR keskkonda aadressil http://ec.europa.eu/odr või Saare Maakohtusse.